SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     09/01/2014
  • Category :     Friends
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
打电话
Summary
Content
洋洋:心涛,你看到丽丽了吗?
心涛:没看到。你找她有事?
洋洋:是啊,有急事。
心涛:你给她打个电话怎么样?
洋洋:我打过,但是她的手机欠费停机。
心涛:你帮她交话费不就好了。
洋洋:对啊,谢谢你,心涛!
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
Gọi điện thoại
Lesson Summary:
Lesson Content:
Dương Dương: Tâm đào, bạn gặp được Li Li chưa?
Tâm Đào: chưa gặp được. Bạn gặp cô ấy cố việc à ?
Dương Dương: umh, có việc gấp.
Tâm Đào: thế bạn gọi điện thoại cho cô ấy xem thế nào?
Dương Dương: gọi rồi, nhưng điện thoại của cô ấy hết tiền tắt máy rồi.
Tâm Đào: bạn giúp cố ấy trả tiền cước điện thoại không tốt hơn à.
Dương Dương: à đúng rồi, cảm ơn bạn, Tâm Đào!
Translated by: chinhmiss_you   At 11/15/2014 7:01:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese